Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 4832
2 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 140
3 5ส เพื่อความปลอดภัย 110
4 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 137
5 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 65
6 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 380
7 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1387
8 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5577
9 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2001
10 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 918
11 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 1887
12 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2189
13 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1123
14 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8045
15 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5601
16 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4861