Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 89
2 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1321
3 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5348
4 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 1589
5 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 888
6 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 1767
7 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 1940
8 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1076
9 การสอบสวนอุบัติเหตุ 7773
10 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5449
11 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4483