Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1356
2 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2272
3 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5062
4 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 353
5 5ส เพื่อความปลอดภัย 228
6 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 334
7 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 158
8 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 693
9 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1461
10 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5920
11 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 3049
12 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 988
13 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2081
14 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2789
15 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1208
16 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8326
17 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5737
18 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5407