Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1014
2 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 285
3 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1705
4 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2637
5 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5151
6 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 586
7 5ส เพื่อความปลอดภัย 340
8 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 579
9 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 213
10 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1049
11 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1523
12 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6089
13 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 4434
14 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1033
15 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2293
16 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 3373
17 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1285
18 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8545
19 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5852
20 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5930