Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 98
2 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1542
3 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2437
4 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5103
5 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 467
6 5ส เพื่อความปลอดภัย 286
7 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 434
8 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 182
9 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 860
10 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1493
11 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6019
12 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 3595
13 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1010
14 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2152
15 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 3022
16 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1246
17 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8407
18 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5789
19 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5614