Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2114
2 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 4983
3 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 254
4 5ส เพื่อความปลอดภัย 192
5 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 286
6 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 123
7 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 564
8 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1436
9 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5774
10 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2673
11 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 959
12 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2029
13 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2577
14 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1185
15 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8249
16 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5694
17 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5247