Facebook
Phoca Gallery
พิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี สมาคมฯพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี สมาคมฯ (9)
งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2556งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2556 (15)
ผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (3)
shawpat สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2554shawpat สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2554 (7)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (8)
10 พฤษภาวันความปลอดภัยปี 255410 พฤษภาวันความปลอดภัยปี 2554 (9)
เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (6)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (5)
คณะผู้แทนจาก KOSHA เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯคณะผู้แทนจาก KOSHA เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ (5)
 เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม (5)
มอบอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วให้กับครอบครัวข่าว 3มอบอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วให้กับครอบครัวข่าว 3 (3)
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (3)
APOSHO-20 Technical CommitteeAPOSHO-20 Technical Committee (5)
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (24)
 
Powered by Phoca Gallery