วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กระทรวงแรงงาน


ร่วมอวยพร นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมอวยพร นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน


ร่วมอวยพร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน


นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมอวยพร นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน