คณะทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety professional), พยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health nurse), แพทย์อาชีวอนามัย (Occupational physician), ลูกจ้าง, ผู้บริหารระดับสูง, และผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ขึ้นกับขนาดและลักษณะของหน่วยงานผู้ทำงานทุกคนต้องทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะให้ข้อมูลและร่วมกันทำกิจกรรมที่สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ


1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety professional)
      จะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ วิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี สถิติ คณิตศาสตร์ และหลักการวัดและการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงการประเมินทางด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีดังนี้

  • ตรวจสอบ สืบค้น หาสภาวะที่เป็นอันตราย ฝึกประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุและการสูญเสีย
  • พัฒนาวิธีการควบคุมอันตราย โดยกำหนดวิธีการควบคุมและโปรแกรมการควบคุม
  • อันตรายในกระบวนการทำงานทั้งหมด
  • แจ้งข้อมูลการควบคุมอันตรายให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ผู้บริหาร ผู้วางแผน และกระตุ้นให้มีการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยร่วมไปกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
  • ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือควบคุมอันตราย พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


2. พยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health nurse)
      เป็นบุคคลสำคัญในการให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยของคนงาน พยาบาลอาชีวอนามัยจะมีหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน และทำให้คนงานมีสุขภาพดีโดยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย พยาบาลอาชีวอนามัยจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสถานะทางสุขภาพของลูกจ้างกระบวนการทำงานและความสามารถของคนงานในการทำงาน

3. แพทย์อาชีวอนามัย (Occupational physician)
       แพทย์ที่ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ และความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคจากการทำงานและอันตรายของสารเคมี ฟิสิกส์ ชีวภาพ และเออร์โกโนมิคส์ ที่มีต่อคนงาน อาการ และอาการแสดงของการได้รับสารแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง สามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ จุดมุ่งหมายของแพทย์อาชีวอนามัยก็เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน เมื่อเกิดโรคจากการทำงานขึ้นสามารถรักษาโรคจากการทำงานให้หายได้และช่วยให้คนงานมีสถานที่ทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดทำโครงการเฝ้าระวังทางการแพทย์โดยจัดให้มีการทดสอบที่จำเป็นตามลักษณะงานเพื่อดูแลสุขภาพของคนงาน และสามารถตรวจพบความผิดบกติของคนงานได้ก่อนที่จะเกิดโรคจากการทำงาน

4. ลูกจ้าง (Employee)
      เป็นส่วนสำคัญในโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลูกจ้างเป็นแหล่งข้อมูลของขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงานและอันตรายที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรมคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการที่ควรจะจัดตั้งขึ้นในโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เป็นสถานที่ที่มีการทำงานร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานโดยมีทั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายคนงาน มีการร่วมมือกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนะนำนโยบายทางด้านบริหารทำการสำรวจสถานที่ทำงานเป็นระยะ ประเมินและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประชุมกรรมการจะทำให้มีการจัดทำโครงการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และการเสนอนโยบายทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เป็นต้น


สรุป
     คณะทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety professional) พยาบาลอาชีวอนามัย(Occupational Health nurse) แพทย์อาชีวอนามัย (Occupational physician) ลูกจ้าง ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาและผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ขึ้นกับขนาดและลักษณะของหน่วยงานผู้ทำงานทุกคนต้องทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะให้ข้อมูลและร่วมกันทำกิจกรรมที่สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ