สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย อ.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการสมาคม คุณจรูญ จันทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย คุณสุมาลี ชนะชาญมงคล ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม Training Course on China Occupational Safety and Health Management System for ASEAN Regional Cooperational, 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560