โดย อ.สวินทร์  พงษ์เก่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)