ความสำคัญและประโยชน์ของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการ

       “สมชาย ลื่นล้มศีรษะฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเครื่องมือที่สมชายถืออยู่หล่นกระแทกพื้นเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้”  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น หากเราได้ทำการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ในครั้งนี้แล้วเราก็จะพบว่าความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานจะเป็นสาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) ประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ ทำไมสมชายจึงมองไม่เห็นสภาพพื้นที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นแหล่งอันตราย (Hazard Source) ซึ่งปรากฏอยู่ในสภาพการณ์ทำงานก่อนเกิดเหตุและคำถามต่อมาก็คือ ทำไมจึงไม่มีการเช็ดทำความสะอาด เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน อันเป็นการควบคุมที่แหล่งกำเนิดของปัญหาที่ส่งผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุการลื่นล้มในครั้งนี้

        เมื่อเราพิจารณาจากทฤษฏีโดมิโน (Domino Theory) ซึ่งเป็นทฤษฏีแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการอธิบายการเกิดอุบัติเหตุซึ่งนำเสนอโดย Herbert W. Heinrich ในช่วงปลาย ค.ศ. 1920 ซึ่งจากทฤษฏีโดมิโน่ดังกล่าวได้สรุปว่าร้อยละ 88 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) ส่วนร้อยละ 10 ของอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Condition) โดยมีเพียงร้อยละ 2 ของอุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ เช่น พายุ,น้ำท่วม,แผ่นดินไหวเป็นต้น และจากทฤษฏีโดมิโน่ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมความสูญเสีย