การวิเคราะห์อุบัติเหตุ

สวินทร์ พงษ์เก่า ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )


ความสำคัญของการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

          การวิเคราะห์อุบัติเหตุ จะเป็นวิธีการที่นำข้อมูลรายละเอียดจากรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละรายของการเกิดอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุในแต่ละรายเพื่อใช้ในการมองภาพแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุขององค์กรได้อย่างมีระบบ


วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

การวิเคราะห์อุบัติเหตุ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุอันได้แก่ ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ แหล่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บุคคล ตำแหน่งหน้าที่ สถานที่ เวลา เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ
  2. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน และตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ
  3. เพื่อทำให้ทราบถึงลักษณะของการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act and Unsafe Condition) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการป้องกันอุบัติเหตุ
  4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน
  5. เพื่อใช้ในการประเมินผลความสำเร็จของการนำแผนงานด้านความปลอดภัย (Safety Plan) ไปสู่การปฏิบัติ