มักจะมีคนพูดกันเสมอว่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เรียกว่า QC Circle ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทของการบริหารจัดการแบบไทยๆ คำพูดนี้อาจเป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การนำกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในที่ๆหนึ่ง มิอาจนำมาใช้ได้ในทุกๆที่เสมอไป


       บทความนี้ผู้เรียบเรียงมุ่งหวังให้ทุกท่านได้เห็นว่า เราสามารถนำเครื่องมือทุกอย่างมาสู่การปฏิบัติได้ โดยผ่านการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม และความเข้าใจในปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และทราบอย่างถ่อง

แท้ในเรื่องนั้นๆ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จเสมอ


      การเรียบเรียงในบทความนี้ได้อ้างอิงถึงเอกสารที่มีชื่อว่า QC Circle Koryo : General Principles of the QC Circle ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงด้านการควบคุมคุณภาพในระดับสากล ที่เขียนขึ้นโดย JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) โดยมี Dr. Kaoru Ishikawa เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น (ค.ศ.1970)