การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อที่ว่า JSA (Job Safety Analysis)  นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับได้นำมาใช้ในการค้นหาอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่การที่เราจะนำงานใดมาทำการวิเคราะห์นั้น มักจะมองเฉพาะงานที่มี่อันตราย และหากเกิดความผิดพลาดจะนำมาซึ่งความเสียหายรุนแรง เช่น การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย อีกทั้งงานที่นำมาทำการวิเคราะห์ อาจเป็นงานที่ไม่ได้บ่งชี้ความชัดเจนของงาน เช่นงานซ่อมเครื่องจักร เป็นงานที่ค่อนข้างมีขอบเขตที่กว้างขวาง....