ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมืองพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลพบุรี

    จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ควาปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี (ห้องอบรมเจ้ากงจีน) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้(หนังสือเชิญ/ใบสมัคร/รายละเอียดราคา)


อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมค่าลงทะเบียน

2,000

140

2,140

หมายเหตุ

 • สมาคม ฯ ไม่อยู่ในข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   down load หนังสือได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ   ที่จ่ายจากกรมสรรพากรได้ที่ http://www.shawpat.or.th/taxfree.pdf
 • อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่า coffee Break เช้า-บ่าย+อาหารเที่ยง+คู่มืออบรม+ค่าวิทยากร+วุฒิบัตร

วิธีการชำระเงิน

 • เช็คสั่งจ่าย  “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
 • โอนเข้าบัญชี    “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” 
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี      211-0-51828-5
  • พร้อมแฟกซ์ใบ  Pay  In   ระบุชื่อบริษัท  หลักสูตรเข้ารับการอบรมและวันที่เข้ารับการอบรมให้ชัดเจนมายังเบอร์แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
 • ใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม
 • ช่องทางการแจ้งยืนยันส่งใบสมัคร และ ใบ Pay In
 1. ผ่านทาง “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)” เบอร์แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
 2. ผ่านทางชมรม จป.เมืองพระนารายณ์   คุณจักรพันธ์ วันเพ็ญ  084-106-1182  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ผู้ประสาน

 • คุณจักรพันธ์ วันเพ็ญ 084-106-1182  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แผนที่โรงแรม

จี ัดอบรมโรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท หองอบรมเจากงจีน