boilerbanner.jpg (850×569)


64068_1.png (700×80)

64068_1.png (700×80)

การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

 

ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

  รายละเอียด
  


หลักการและเหตุผล

    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 111-100-009 เพื่อให้บริการจัดอบรมพนักงานให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติ (1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 หมวด 1 ข้อ 2 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องมีคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 1 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำและผู้สนใจทั่วไป

 


   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    
  -6,500 บาท
  -6,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

  อัตราค่าอบรม 
    รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรม ค่าเดินทางไปดูงานและวุฒิบัตร
 
   
   เนื้อหาหลักสูตร
 


วิทยากรที่บรรยาย

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   
 2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


หัวข้อการฝึกอบรม

เวลาอบรม

หัวข้ออบรม

ระยะเวลาอบรม  

วันที่  1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
วัตถุประสงค์

 • เข้าใจนิยามความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและไอน้ำ
 • เข้าใจหลักการเกิด คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์จากไอน้ำ
 • รู้จักพื้นฐานระบบหม้อน้ำ(Basic Boiler Room System) ระบบไอน้ำ(Steam System)
 • ระบบน้ำป้อน(Feed Water System) ระบบเชื้อเพลิง(Fuel System) และระบบลมช่วยเผาไหม้(Draft System)
 • การกำหนดขนาด คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) และประสิทธิภาพหม้อน้ำ

 3  ชม.

08.45-12.00

12.00-13.00

พักทานอาหารเที่ยง


13.00-16.30

ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วัตถุประสงค์

 • รู้จักหม้อน้ำประเภทต่างๆ (Steam boiler types)
 • รู้จักโครงสร้างและส่วนประกอบของหม้อน้ำประเภทต่างๆ
 • สามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของหม้อน้ำแต่ละประเภท
 • เข้าใจพื้นฐานการสร้างหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล
 • ทราบและตระหนักถึงอันตรายของหม้อน้ำ ประวัติการเกิดอุบัติเหตุและการชำรุด

เสียหายต่างๆ แยกตามประเภทหรือโครงสร้างหม้อน้ำ

3  ชม.

วันที่  2

ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
วัตถุประสงค์

 • ทราบถึงหน้าที่การทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับหม้อน้ำ การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • สามารถใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

3  ชม.

08.30-12.00

12.00-13.00

พักทานอาหารเที่ยง


13.00-14.30

ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

 • รู้ถึงปัญหา สาเหตุการชำรุดบกพร่องของระบบควบคุมหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยกรณีตัวอย่างที่ทำให้หม้อน้ำเกิดอันตรายและความเสียหาย เช่นในกรณีความดันไอน้ำสูง

เกินไป(Over Pressure) หม้อน้ำร้อนจัด(Over Heat) การระเบิดในห้องเผาไหม้(Furnace  Explosion)

1.5 ชม.

14.30-14.45

พักทานอาหารว่าง


14.45-16.30

 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ (ทฤษฎีและหลักการเผาไฟไหม้)
วัตถุประสงค์

 • รู้จักประเภทและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตา
 • รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งต่าง ๆ การเก็บและการลำเลียงเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยและไม่ก่อปัญหามลภาวะ
 • รู้หลักการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ๓ ประการคือ การผสมคลุกเคล้าระหว่างเชื้อเพลิง-อากาศระยะเวลาในการเผาไหม้ และอุณหภูมิในห้องเผาไหม้

1.5 ชม.

วันที่ 3
08.30-10.00

 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ
วัตถุประสงค์

 • รู้จักระบบน้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Oil Systems) ระบบก๊าซเชื้อเพลิง(Fuel Gas Systems)
 • สามารถอธิบายหลักการทำงานของหัวเผาน้ำมันและก๊าซแบบต่างๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย แต่ละแบบ
 • รู้จัก ระบบควบคุมการเผาไหม้แบบต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ของระบบควบคุมแบบต่างๆ
 • รู้ถึงอันตรายและการป้องกันการระเบิดในห้องเผาไหม้ และหลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหัวเผา
 • รู้ถึงปัญหาข้อบกพร่องต่างๆของหัวเผา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข


1.5 ชม.

10.30-12.00

การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
วัตถุประสงค์

 • รู้จักระบบเชื้อเพลิงแข็ง(Fuel Solid Systems) และสามารถอธิบายหลักการทำงานข้อดีข้อเสีย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบต่าง ๆ
 • รู้ปัญหาและสาเหตุการระเบิดในห้องเผาไหม้ วิธีการป้องกันหรือการลดความเสียหายของอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
 • รู้ปัญหาและสาเหตุการเกิดมลภาวะต่างๆจากเชื้อเพลิงแข็ง ทั้งในขณะขนส่ง การเก็บ การลำเลียงสู่ห้องเผาไหม้ และขณะเผาไหม้
 • รู้จักอุปกรณ์หรือวิธีการควบคุมมลภาวะแบบต่าง ๆ

1.5 ชม.

13.00-16.30

น้ำสำหรับหม้อน้ำ
วัตถุประสงค์

 • รู้ถึงสิ่งเจือปนในน้ำกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อน้ำ
 • รู้ขั้นตอน วิธีการล้างหม้อน้ำ ล้างตะกรัน โดยใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
 • รู้ถึงมาตรฐานคุณสมบัติของน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ ที่เหมาะสมกับชนิดหม้อน้ำและความดันไอน้ำ
 • รู้ขั้นตอน วิธีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Water Treatment) การปรับสภาพน้ำภายนอกหม้อน้ำ(External Water Treatment) และภายในหม้อน้ำ (Internal Water Treatment)
 • รู้วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจคุณสมบัติน้ำเบื้องต้น สามารถดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟูอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและควบคุมดูแล คุณสมบัติน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐาน

3  ชม.

วันที่  4
08.30-12.00

 

การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน (Energy Conservation)
วัตถุประสงค์

 • รู้ปัญหาที่เกิดจากไอน้ำและคอนเดนเสท การรั่วไหลหรือการสูญเสียพลังงานจากสาเหตุต่างๆ กรณีตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ
 • รู้จักระบบไอน้ำ(Steam System) และระบบคอนเดนเสท(Condensate System)
 • การเดินท่อ การติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไอน้ำ(Piping &Equipment Systems)ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • รู้หน้าที่ หลักการทำงาน การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ เข้าใจหลักการและเทคนิคการประหยัดพลังงานไอน้ำ การนำ

ความร้อนที่เหลือกลับมาใช้ใหม่

 • รู้คุณสมบัติ การเลือกใช้และวิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อน

 
3 ชม.

13.00-16.30

การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ (Operation and Maintenance)
วัตถุประสงค์

 • รู้หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหม้อน้ำ(Boiler room safety) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การตรวจสอบก่อนจุดเตา วิธีการจุดเตา วิธีการดับเตา ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
 • รู้วิธีการควบคุมการเดินเครื่อง การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยขณะเดินเครื่อง
 • สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และการจัดทำบันทึกรายงานประจำวัน
 • รู้วิธีการเก็บรักษาหม้อน้ำที่ถูกต้อง

3 ชม.

วันที่ 5
08.30-12.00

 

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน [Thermal Oil Boiler, Hot Oil Boiler, Thermal Fluid Heater] และหม้อน้ำร้อน (Hot Water Boiler)
วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย นิยาม และหลักการทำงานของระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน
 • ทราบถึงลักษณะของหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อนโครงสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบการทำงาน และการใช้งาน การควบคุมดูแล

การตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้ปลอดภัย

 • มีความรู้เกี่ยวกับของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติที่ดีของสื่อนำความร้อน และการตรวจสอบคุณสมบัติหลังการใช้งาน
 • ตะหนักถึงอุบัติเหตุอันตราย โดยศึกษากรณีตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ รู้ถึงสาเหตุ และการป้องกัน

 3 ชม.

13.00-16.30

การดูงานภาคสนาม
วัตถุประสงค์

 • รู้จักระบบการติดตั้งหม้อน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิง และระบบลม  ช่วยเผาไหม้ในสถานที่จริง
 • รู้จักระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในสถานที่จริง
 • รู้ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทั้งก่อนการติดเตา ขณะใช้งาน และเมื่อเกิดความผิดปกติหรือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินต่างๆ

 • รู้วิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยในขณะเดินเครื่อง และการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันในสถานที่จริง

3 ชม.

วันที่ 6
08.30-11.30

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วัตถุประสงค์

 • รู้กฎหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ของหน่วยราชการต่างๆ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กรมควบคุมมลพิษ)

3  ชม.

13.30-16.30

การสอบมาตรฐาน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • ได้รับใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนประจำโรงงานตามกฎหมาย
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐาน  สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  3  ชม.

วิธีการอบรม :  

 • บรรยาย กรณีศึกษาและศึกษาดูงานระบบการทำงานหม้อน้ำในสถานประกอบกิจการ


วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  :  

 • เข้าอบรมต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาในการอบรม
 • ทดสอบหลังการอบรมโดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 เปอร์เซ็นต์


สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม  : วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 


ใบอนุญาตจัดฝึกอบรม