ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลุ่มน้ำป่าสัก กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับบริหารและหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญทานส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ / แผนที่ / ใบสมัคร
ติดต่อสอบถามข อมูลเพิ่มเติม

ชมรม จป.ลุ่มน้ำป่าสัก

  • คุณโชติกา สลับเชื้อ 
  • โทร. 099-658 7439 
  • E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

  • คุณพิชชาภา กันทะวงค: (เอ) 
  • โทร. 089-9276722 
  • E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน