นายจรูญ   จันทร์แก้ว
รองผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และ รักษาการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย


 

น.ส.ณัฐกนฑ์  ตันมา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาวุโส
น.ส.พิชชาภา กันทะวงค์
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการฝึกอบรม
น.ส.สุพิชญา สอนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาวุโส
น.ส.ศตพร ทีปต์พณิช
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
น.ส.ศศิธร แก้วเจียรนัย
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม


น.ส.ธัญลักษณ์ หอมขำคม
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรมนายณัฐชัย  ศรีเล็ก
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
น.ส.รสริน แสนดี
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
นายธนานุวัฒน์  พิจิตร์
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
น.ส.กฤษติญา สุวัตถิ
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
น.ส.อัญชิษฐา โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม 
น.ส.เอกอนงค์  โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม 
น.ส.อนุธิดา ชัยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม 
       

น.ส.ปิยะมาศ แสนกล้า
เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม
น.ส.ภาสินีย์ หอมขำคม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สุดาทิพย์  ศรีทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ฐิตินันท์  วงษ์แย้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วิสุนี  ภูสิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนวัฒน์ เกตุชะนก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.เนตรนภา  โขมศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


     
     


1
1
1
1
1
1