สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จรูญ  จันทร์แก้ว

รองผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

เอกชิชย์  สายัณห์

ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

อมรรัตน์  อ่อนดี

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ธัญลักษณ์  หอมขำคม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฝึกอบรม

และพัฒนางานฝึกอบรม

สุพิชญา  สอนสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรม

และพัฒนางานภาคปฏิบัติ

อภิกฤษช  หิรัญเวลา

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการที่ปรึกษา

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ณัฐชัย  ศรีเล็ก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรมอาวุโส

ธนวัฒน์  เกตุชะนก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ชลธิชา  เรืองชัง

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ทรงยศ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ศตพร  ทีปต์พณิช

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ปิยะมาศ  พิจิตร์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ภานุพงษ์  นุชนุ่ม

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

รสริน  แสนดี

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

อนุธิดา  ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ชนันท์นมิดา  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ฐานกฤติ  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

เอกอนงค์  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

พรพรรณ  อำพรศักดิ์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ภัณฑิรา  ภูสิต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

วิศรุต  พ่วงออมสิน

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ปริณดา  นครใชย

เจ้าหน้าที่ E-Learning

สาโรจน์  ตาตะ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และธุรการ

ฐิตินันต์  วงษ์แย้ม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และธุรการ

ภาสินีย์  หอมขำคม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และธุรการ

วันวิสา  ศรียาบัตร์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และธุรการ

จารุวรรณ  เพิ่มพร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และธุรการ