ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
22/07/2562 - 23/07/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  44   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายอนุวัฒน์ ศรีคำนวล
มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
2
นายบุญสุข ภาภักดี
บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3
นายอำนาจ จันทร์ทอง
บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4
นายพลวิวัฒน์ โยทะสิงห์
บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5
เริงชัย ชูชีพ
โชคสมุทรมารีน จำกัด
6
สุรไกร พนมเพิ่มสมบัติ
โชคสมุทรมารีน จำกัด
7
จันทร์จิรา จรรยาดิลก
โชคสมุทรมารีน จำกัด
8
พงศ์ณัฐ ยืนยิ่ง
โชคสมุทรมารีน จำกัด
9
ไพโรจน์ บุญชู
โชคสมุทรมารีน จำกัด
10
กรกต จันทร์ดี
โชคสมุทรมารีน จำกัด
11
นาย วินปายอู
บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด
12
นายวิรัตน์ ราชวงศ์
ไทยทากาซาโก จำกัด
13
นายกัณห์ กล่อมสอาด
เชเฟง เอ็นเตอร์ไพร์ส (ไทยแลนด์)
14
นายจักรพงษ์ วงศ์ศรีชา
บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด
15
นายพร้อมณรงค์ วันทอง
บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด
16
นายรุ่งโรจน์ แทนวันดี
บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด
17
นาย ยุทธการ สุธรรม
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์
18
นายชาญ รุกชาติ
บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค 99 จำกัด
19
สุรณรงค์ พันแพง
บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
20
นายศรีไพร วงษ์สุวรรณ์
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
21
นายไพศาล หงษ์ยิ้ม
มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
22
คุณคัสตาวัส ศรีสุวรรณ
บริษัท เอสพาเนล จำกัด
23
คุณยศวัฒน์ โรจนจิรทิพย์
บริษัท เอสพาเนล จำกัด
24
นางสาวพรพนา จริตซื่อ
บางกอก อินไทเม็กซ์ จำกัด
25
นางสาวนพมาศ ทองดวง
บางกอก อินไทเม็กซ์ จำกัด
26
นายธนวัฒน์ ทองสุข
บางกอก อินไทเม็กซ์ จำกัด
27
นางสาวเสาวณี เขียวงาม
ขอนทอง จำกัด
28
นายโชคชัย ปัญญาธิโป
ขอนทอง จำกัด
29
นายประชา เงินแท่ง
ขอนทอง จำกัด
30
กรรณิการ์ เพิ่มพูล
บริษัทเเอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
31
ทาริกา ชมภูอินตา
บริษัทเเอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
32
อิศรา จันทร์ศรี
บริษัทเเอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
33
ลือชา มาฆะนุกิจ
บริษัทเเอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
34
นางสาวธนภรณ์ เหมกุล
บริษัท รับเบอร์โซล จำกัด
35
นายประสาท ธรรมรัตน์
บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
36
นายสำเนียง พรหมสุทธิ์
บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
37
นายเอกวิท โคตรธานี
บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
38
นายชูศักดิ์ สังขรัตน์
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
39
นายสมนึก ศรีจันทร์
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
40
นายปรีชา พุ่มพวง
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
41
น.ส.นิภาวดี ภูสดสูง
คิงส์ วิช จำกัด
42
นายเอกลักษณ์ กางถิ่น
คิงส์ วิช จำกัด
43
นายเสรี พลสีดา
คิงส์ วิช จำกัด
44
นายเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์
คลังน้ำมันลำลูกกา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)