ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
24/12/2562 - 25/12/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  6   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวปัญจมาศ ตารมย์
2
นายทีฆะ ภะรตะศิลปิน
3
นายวัชรากร พิชญากร
4
น.ส.ดารินทร์ ไชยวิวัฒน์วงศ์
5
นายจีระศักดิ์ พรหมรักษา
6
นายสุริยะ เจริญเกียรติ