ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
24/12/2562 - 25/12/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  6   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาวปัญจมาศ ตารมย์
โรงพยาบาลสตูล
2
นายทีฆะ ภะรตะศิลปิน
โรงพยาบาลสตูล
3
นายวัชรากร พิชญากร
ไทยฟูโกกุ จำกัด
4
น.ส.ดารินทร์ ไชยวิวัฒน์วงศ์
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
5
นายจีระศักดิ์ พรหมรักษา
บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)
6
นายสุริยะ เจริญเกียรติ
บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด