ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
18/12/2562 - 19/12/2562 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  24   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวยูสณีย์ มะเด็ง
2
นางสาวอาซีซะ วายา
3
นายณัฐพล หญ้าปรัง
4
นายณรงค์ศักดิ์ ประสิทธิวฒน์
5
นางสาวสาปีนา บือแน
6
นางสาวนูรีฮา โต๊ะเด็ง
7
นางสาวจันทิมา ขุนราช
8
นายดนัย แก้วดวงศรี
9
นางสาวจันทร์วลัย สำนัก
10
นางสาวอภิษฎา ชัมพูทนะ
11
นางสาวกิ๊บ ฤทธิ์สกุลวงษ์
12
นายธวัช เพชรสุวรรณ
13
นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
14
นายสุรินทร์ บุหลาด
15
นายปณิธาน อมแก้ว
16
นายวัชรพงค์ น้อยวาทิน
17
นายยงยุทธ แซ่เลื่อง
18
นายกฤษฎา มุมส่ำ
19
นายณัฐพล ล่องคงทอง
20
ศิริศิลป์ นวลมัย
21
นายสนธยา สกูลหรัง
22
นายเจ๊ะหมัด หรนจันทร์
23
นายอดิศักดิ์ เภาเส็น
24
นายกันตพัฒน์ เกศดาหา