ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
10/09/2562 - 11/09/2562 )
  สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  40   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายประเสริฐ ขวัญศรี
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
2
นายอำพร วงศ์ธรรม
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
3
นายปฏิวัติ วิชัยดิษฐ์
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
4
นายธัมรงค์ รถทิพย์
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
5
นายสุรินทร์ ขุนหวาง
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
6
นายประสิทธิ์ ขวัญศรี
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
7
นางสาวจันทร์แรม น้อยประดู่
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
8
นายธนกฤษ ราชครองเมือง
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
9
นางสาลิกา แก้วอิ่ม
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
10
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งประพันธ์
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
11
นายอิทธิฤทธิ์ ก๊กตระกูล
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
12
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
13
นายวศิน วงศ์สุทัศน์
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
14
นายสิทธิพงค์ จุลบุตร
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
15
นางสาวปรียานุช อุดมรัตน์
บริษัท โชติอนุสรณ์ โปรดักส์ จำกัด
16
นางสาวสาวิตรี ลานพลอย
บริษัท โชติอนุสรณ์ โปรดักส์ จำกัด
17
นายจรินทร์ วัฒนะ
บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
18
คฑาเอก เทือกสุบรรณ
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
19
นายบรรพภพ กลั่นสวน
นิวสตาร์ อินเตอร์ เนชั่แนล จำกัด
20
นายสุวิทย์ พร้อมมูล
นิวสตาร์ อินเตอร์ เนชั่แนล จำกัด
21
นายปริญญา จันทร์ภักดี
บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
22
นายลิขิต จูมั่น
นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่แนล จำกัด
23
นายพิศณุพงศ์ บาลจ่าย
นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่แนล จำกัด
24
นายธรรมสิงห์ เปราซิงห์
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
25
นายบุญส่ง พลพา
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
26
นางสาวนิธิวดี ปานสกุล
ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
27
นางสาวพิมพ์พจี กาญจน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
28
นายชยุต โชติไตรบุญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
29
นายกิตติพงษ์ ปานชู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
30
นายบุญเชตุ กาญจนะโรจน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
31
นายสุธานนท์ แก้วประดิษฐ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
32
นายปราโมทย์ แถมจันทร์
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
33
ว่าที่ร้อยตรีพิสณห์ ทองสง่า
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
34
นางสาวพรณ์ศิริ ศรทอง
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
35
นางสาวนุรินยา อัครจันทร์
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
36
นางสาววัษญา พรหมสนิท
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
37
นางสาวจุรีรัตน์ ผุดผ่อง
บ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
38
รัชนก มีเดชา
เบสท์ อะควาคัลเชอร์ พาทเนอร์ จำกัด
39
น.ส.กรกช. กุเรค้า
บริษัท บ้านไฟฟ้าวิศวกรรม จำกัด
40
rewrere
sgsdgdsgds