ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
10/09/2562 - 11/09/2562 )
  สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  18   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายประเสริฐ ขวัญศรี
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
2
นายอำพร วงศ์ธรรม
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
3
นายปฏิวัติ วิชัยดิษฐ์
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
4
นายธัมรงค์ รถทิพย์
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
5
นายสุรินทร์ ขุนหวาง
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
6
นายประสิทธิ์ ขวัญศรี
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
7
นางสาวจันทร์แรม น้อยประดู่
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
8
นายธนกฤษ ราชครองเมือง
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
9
นางสาลิกา แก้วอิ่ม
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
10
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งประพันธ์
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
11
นายอิทธิฤทธิ์ ก๊กตระกูล
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
12
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
13
นายวศิน วงศ์สุทัศน์
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
14
นายสิทธิพงค์ จุลบุตร
บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
15
นางสาวปรียานุช อุดมรัตน์
บริษัท โชติอนุสรณ์ โปรดักส์ จำกัด
16
นางสาวสาวิตรี ลานพลอย
บริษัท โชติอนุสรณ์ โปรดักส์ จำกัด
17
นายจรินทร์ วัฒนะ
บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
18
คฑาเอก เทือกสุบรรณ
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี