ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
12/11/2562 - 13/11/2562 )
  สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  16   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายมุสตอปา มือเดร์
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
2
นายธนูศักดิ์ เมืองนิล
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
3
สุทธิพงษ์ อภิวัฒนานนท์
เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
4
คุณสุทธิศักดิ์ โย้จิ้ว
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
5
คุณชนัณลักษณ์ รอดสง
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
6
คุณโสธิยา อยู่ศรี
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
7
คุณอัญธิญา สังข์แก้ว
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
8
คุณวารี แซ่ลิ่ม
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
9
น.สกนกวรรณ เกื้อตะโก
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
10
น.ส จุรีย์ บุญยก
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
11
นายกิติศักดิ์ คลี่เการ
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
12
นางสาวสุปรีญา หนูอิ่ม
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
13
นายจรัญ แก้วอ่อน
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
14
น.ส.กฤษณา สุดดวง
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
15
นางสาวกัลยกร น้อยประดู่
บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด
16
นางสาวอาทิตยา ขันติยะ
แพ ว.สุภาพร