ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
14/11/2562 - 15/11/2562 )
  สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายวัชระ ไชยกาญจน์
บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
2
นางสาวจิรนันท์ พรหมเจริญ
บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3
นายนันทวิทย์ ชัยวิชิต
บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
4
นายสมศักดิ์ เชยสวรรค์
บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
5
นายรวิ ตันสกุล
บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม