ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
24/02/2563 - 25/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  36   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นาย ณัชพล ยงพิศาลภพ
บริษัท เมดิซีนโปรดักส์ จำกัด
2
นาย วรเชษฐ์ แก้วเทพ
บริษัท เมดิซีนโปรดักส์ จำกัด
3
นางสาว ณัชชา อัสนีศานติวงษ์
บริษัท เมดิซีนโปรดักส์ จำกัด
4
นาย สุริยะ พวงสุข
บริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัด
5
นาย ประนด เกิดนุสา
บริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัด
6
นางสาว ลักษิกา แสงสันต์
ธนาคาร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
7
นาย สาโรจน์ พันศิริ
บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด
8
นาย ทนงศักดิ์ อุทัศน์
บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด
9
นาย อลงกรณ์ ดีกระจ่าง
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
10
นาย ณัฐพล โพประถม
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
11
นางสาว รินดา ราไชย
บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด
12
นาย วิโรจน์ ภู่โต
บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
13
นาย มานพ เสาสูงเนิน
บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
14
นางสาว ดวงเดือน มานะสุขสำราญ
บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
15
นางสาว เกศราวดี น้อยพัด
บริษัท โรงานอุตสาหกรรมภาชนะเคลือบ
16
นางสาว สุภาพร ศรีเรือง
บริษัท โรงานอุตสาหกรรมภาชนะเคลือบ
17
นาย บุณพจน์ ประกอบสุข
บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
18
นางสาว ชุติมา เจ็ดรัมย์
บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
19
นาย นราศักดิ์ จักรทุม
บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
20
นาย วิศรุต สังข์โพธิ์
บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
21
นางสาว มนฤดี เฮงประเสริฐ
บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
22
นาย อิศรา กุญชรินทร์
บริษัท บริษัท บวิคไทย จำกัด
23
นาย ประพัฒน์ พันธนันทพงศ์
บริษัท บริษัท บวิคไทย จำกัด
24
นาย พัชรชัย วิบุญกุล
บริษัท คัลเล่อร์คอส จำกัด
25
นาย สุทธิศักดิ์ พวงพันธ์
บริษัท คัลเล่อร์คอส จำกัด
26
นาย ชาญชัย คล้ายสอาด
บริษัท ไนโตรเคมีอุตสากรรม จำกัด
27
นาย มนัส ฉลองศักดิ์
บริษัท ไนโตรเคมีอุตสากรรม จำกัด
28
นางสาว สุชาดา พันไธสง
บริษัท ไทยนิปปอน เวจเทเบล จำกัด
29
นางสาว ปนัดดา ธูปจันทร์
บริษัท ไทยนิปปอน เวจเทเบล จำกัด
30
นางสาว สุธาลัย สงวนสิน
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
31
นาย สมยศ สงวนสิน
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
32
นาย สมมิตร วงค์ภักดี
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
33
นาย วุฒิไกร คืนดี
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
34
นางสาว สุวนันท์ งามเลิศ
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
35
นาย สมชาย การัตน์
บริษัท ซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี
36
นาย MYO SAN -
บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด