ชื่อหลักสูตร :
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  วันที่จัดอบรม :
24/02/2563 - 29/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  37   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นายอภิเดช ปลื้มอุดม
คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
2
นาย อนุวัตร นาครรัตน์
บริษัท APCB Electronics(Thailand)Co.,Ltd.
3
นาย อดุลย์ เหมะเทวัน
บริษัท APCB Electronics(Thailand)Co.,Ltd.
4
นายเจสัน เจอรัลด์
บริษัท ไชน โปรดักส์ จำกัด
5
นายคมกฤษ พุทธา
บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
6
นายพิศทยา ดวงสีทา
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7
นายชีวปรัช เย็นทรวง
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
8
นายสุรพล บุญช่วย
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น)
9
นายวัชรพงษ์ จิณรักษ์
บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
10
นายเกรียงศักดิ์ พลายวัตร
เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
11
นายสุทัศน์ กิจสมุทร
เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
12
นาย ฤทธิศักดิ์ ศิลาวรพันธ์
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13
นาย ธานัท ศรีสวัสดิ์
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14
นาย โกเมนทร์ ประทุมชาติ
บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป
15
นาย อนุชา งามล้ำ
บริษัท บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
16
นาย ธีรพงษ์ บุตะเคียน
บริษัท บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
17
นาย มหาศาล ศรีชู
บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด
18
นาย ิอภิสิทธิ์ โพไพศาล
บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด
19
นาย วริทธิธร จันทร
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาสระแก้ว
20
นาย ชูเกียรติ กลั้นกลางดอน
บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด
21
นาย วุฒิชาญ ธารีไทย
บริษัท ดีมายเออร์
22
นาย ชุมพล เกิดการ
บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด
23
นาย นนท์ปวิธ แก้วอินตา
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
24
นาย พีรพล ลักขษร
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
25
นาย อภิวัฒน์ แสงงาม
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
26
นาย นำพล สักหลอด
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น
27
นาย วีระพล เนื่องพลี
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น
28
นาย อนุวัฒน์ ผงชานัน
บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด
29
นาย สมเกียรติ ศิริทรัพยากร
บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
30
นาย บี ฝางแก้ว
บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
31
นาย จิรวัฒน์ เพ็งนิล
บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
32
นาย นิวัฒน์ นะภา
บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
33
นาย สุริยา แสงพิชัย
บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด
34
เสกสรร กลิ่นขจร
บริษัท ซีบี โคโคนัท จำกัด
35
นาย อวิรุทธ์ วงศ์อุดม
บริษัท โตชิบา แคเรียร์(ประเทศไทย)จำกัด
36
นาย อนุพงศ์ สรุป
บริษัท โตชิบา แคเรียร์(ประเทศไทย)จำกัด
37
นาย ปิยังกูร สุวรรณศิลป์
บริษัท โตชิบา แคเรียร์(ประเทศไทย)จำกัด