ชื่อหลักสูตร :
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่จัดอบรม :
24/09/2563 - 26/09/2563 )
  สถานที่อบรม :
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  13   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย สุเมธ แท่นหิน
2
นาย ฐกร วงษ์มั่น
3
นาย ฉัตรชัย โนเลี่ยม
4
นางสาว พนิดา พิศสุวรรณ
5
นาย ปริญญา พิณพรหม
6
นาย สุขวัฒน์ ดุสิต
7
นาย ชาญชัย เจริญผล
8
นาย เอกสิทธิ์ รัตนกุล
9
นาย วิสิทธิ์ เลิศสำหรวจ
10
นาย จตุรพล วงษ์เจียม
11
นาย สมดุลย์ ปุณยธนพร
12
นางสาว อนงค์ลักษณ์ รัตนไชยศิริวัฒน์
13
นาย ธงชัย ล้อมทอง