ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
31/01/2563 - 31/01/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  32   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย ธนากร บุญฉิม
2
นางสาวอภิญญา โยธาจันทร์
3
นายภูมินันท์ พรมบุตร
4
จักริน ทองทิพย์
5
นายบัณฑิต ฝีปากเพราะ
6
นายประจักษ์ พรมโคตร
7
นายพนม เผือกโสภา
8
นายชนะชน สมบูรณ์สินชัย
9
น.ง.ธนินี พิมพ์ทนต์
10
นายกฤตธนา แตงหยวก
11
นายธัญญะ พันธิตานันท์
12
นายพงศธร สวัสดี
13
นายสมคิด ชุ่มผักแว่น
14
นายบุรินทร์ อ่วมจันทร์
15
นายเกรียงไกร แก้วละมุล
16
นายสุริยา ชอบงาม
17
นายศักดา ภาษี
18
นายเกษม ศรีปูน
19
นาย จรินทร์ จองหนุ่ม
20
นาย กฤษณะ ปัญจวีณิน
21
นาย สมบัติ หอมพินิจ
22
นาย สุธี ใจดี
23
นาย พิรุณ จงประเสริฐ
24
นาย ณัฐพล มาแก้ว
25
นาย วิชัย จิรทรัพย์มงคล
26
นางสาว นัฐพร พงศ์อุดม
27
นาย วทัญญู สมสร้าง
28
นาย พรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์
29
นาย นริศ วิภวศุภกร
30
นายธนวินท์ เนื้อแก่น
31
นาย อนุชิต นักร้อง
32
นาย เกษวิรุณ สังข์ขาว