ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
22/02/2563 - 22/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  25   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นาย ธรรมรัตน์ คุ้มรักษ์
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
2
นายอนุพงษ์ อันประนิตย์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3
นายวิทวัส สิทธิมาตย์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
4
นาย ณัฐ ปู่จ้าย
บริษัท เอ็ม เอส ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
5
นาย ภาคภูมิ มีฟัก
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6
นาย ปรีชาพล ปิตืสกุลโชค
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7
นาย นัฐพงษ์ ตรีจิตร
บริษัท บางกอก รีฟริกเจอเรชั่น
8
นาย พานุวัฒน์ ชัยแก้ว
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
9
นาย เสรษฐพัส สืบเสาะเสมอ
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
10
นาย กิจธนา ยอดพรมทอง
บริษัท บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
11
นาย นวพล ฉายพึ่ง
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
12
นาย ปรีชาพล ปิติสกุลโชค
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13
นาย เดชธำรงค์ กระจ่างยุทธ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
14
นาย สิงห์ ทองที
บริษัท แกลโลไทย จำกัด
15
นาย อาทิตย์ หอบรรลือกิจ
บริษัท แกลโลไทย จำกัด
16
นาย กรกฎ ครุธแก้ว
บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
17
นาย อนวัช สุชีวกุล
บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
18
นาย สังวาลย์ โพธิสาร
บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
19
นาย มาโนช มาราช
ห้างหุ้นส่วน ปุณยวัจน์ เทคโนโลยี
20
นาย สมศักดิ์ ยี่โต๊ะ
ห้างหุ้นส่วน ปุณยวัจน์ เทคโนโลยี
21
นาย สยามรัฐ ทิพย์สีราช
ห้างหุ้นส่วน ปุณยวัจน์ เทคโนโลยี
22
นาย นเรศ หริวัลลี
บริษัท Mektec manufactuing
23
นางสาว อริศรา สีดาคำ
ส่วนตัว
24
นาย รุ่งโรจน์ อินทร์ศิริ
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
25
นาย อธิโชค นพรัตน์
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด