ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
28/03/2563 - 28/03/2563 )
  สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  20   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย ปัญญา ควรสมคบ
2
นาย อัครธาดา ภูดิสวานนท์
3
นาย สุพจน์ ตรีกูล
4
นาย อภิเชษฐ์ น้อยอามาตย์
5
นาย สุทธิภาค ปั้นก้อง
6
นาย รังสรรค์ ถีถาวร
7
นาย จักรกริช คำศรีสุข
8
นาย ประจวบ แซ่โค้ว
9
นาย วัฒนพงษ์ บุญหล้า
10
นาย วุฒิกร เหล่าไพศาล
11
นาย ชัยวัฒน์ บุญใส
12
นาย สิรดนัย ศิริสุนทร
13
นาย กิติพัจจ์ กระเหิมหาญ
14
นาย ชนินทร อิทธิพรวรวัฒน์
15
นาย อนุชิต สิทธิทัต
16
นาย สุเมธ แท่นหิน
17
นาย เกียรติศักดิ์ คนซื่อ
18
นาย จรัญ สระแก้ว
19
นาย ก้องภพ ฤกษ์ลักษณี
20
ยศธรรม เล็กสุวงษ์