ชื่อหลักสูตร :
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
  วันที่จัดอบรม :
19/06/2563 - 19/06/2563 )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  14   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นาย ธรรมรัตน์ คุ้มรักษ์
2
นาย เกรียงศักดิ์ ชิ้นเจริญชัย
3
นาย ฉกาจ ทวยจันทร์
4
นาย เทพทัต อึงกิดาการ
5
นาย สุทธิศักดิ์ ขุนวัฒน์
6
นาย วุฒิกร เหล่าไพศาล
7
นาย วันชัย ทองคำ
8
นาย ชนินทร อิทธิพรวรวัฒน์
9
นาย รังสรรค์ ถีถาวร
10
นาย จักรกริช คำศรีสุข
11
นาย จรัญ คำลา
12
นาย อนุวัตร โพธิ์แก้ว
13
นาย สัญญา สราคำ
14
นาย วิทยา อรรถพร