ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
20/02/2563 - 21/02/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  6   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นาย สนธยา ศรีสมุทร
บริษัท แมทเท็น จำกัด
2
นาย อภิชาติ สอนสุข
บริษัท แมทเท็น จำกัด
3
นาย วิริยะ สงสะอาด
บริษัท แมทเท็น จำกัด
4
นาย ณัฐกมล หมื่นโพธิ์
-
5
นาย จักรี รองนวล
บริษัท อินโนกรีนเทค จำกัด
6
นาย วิชัย บินสัน
บริษัท อินโนกรีนเทค จำกัด