ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
23/01/2563 - 24/01/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  10   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท / หน่วยงาน
1
นางสาวจิระวดี วิบูลย์กิจ
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
2
นายสมพร ตาแก้ว
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
3
นางสาวลักขณา หลีหมิด
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
4
นายคมกริช สุขแก้ว
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
5
นายขจรศักดิื แก้วทอง
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
6
นายสามารถ ชูมณี
หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
7
นายไพวัลย์ บุญสน
บริษัท ทีซีเอฟ จำกัด
8
นางสาว วรรณวิชญา ศิริบุญโญ
บริษัท ทัทวิน จำกัด
9
นางสาว จริยา บุญมากจันทร์
บริษัท ทัทวิน จำกัด
10
นาย วัชรินทร์ มาศเมฆ
บริษัท ทัทวิน จำกัด