ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
23/01/2563 - 24/01/2563 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  10   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวจิระวดี วิบูลย์กิจ
2
นายสมพร ตาแก้ว
3
นางสาวลักขณา หลีหมิด
4
นายคมกริช สุขแก้ว
5
นายขจรศักดิื แก้วทอง
6
นายสามารถ ชูมณี
7
นายไพวัลย์ บุญสน
8
นางสาว วรรณวิชญา ศิริบุญโญ
9
นางสาว จริยา บุญมากจันทร์
10
นาย วัชรินทร์ มาศเมฆ