ชื่อหลักสูตร :
จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
  วันที่จัดอบรม :
01/02/2564 - 07/02/25648-9/02/64 ,สอบ+ซ่อม )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  7   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาว ประสพจิตต์ อ่อนสิน
2
นาย ภิพัฒน์ชัย ฐานสมบัติ
3
นางสาว ผุสดี ธนูศิลป์
4
นาย ธนาธิป พรหมเกาะ
5
นาย ธีระชัย พาบุดดา
6
นาย ประวิทย์ จีนารักษ์
7
นาย สงกรานต์ ประมาระเต