ชื่อหลักสูตร :
จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
  วันที่จัดอบรม :
24/05/2564 - 01/06/2564(( 31/05/2564 และ 01/06/2564 สอบ+ซ่อม )) )
  สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  23   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาว พัทยา ปานผา
2
นาย พิเชษฐ์ ขานชา
3
นางสาว ศิรินทร เจริญศรี
4
นางสาว ปุณณภา มีประเสริฐ
5
นางสาว กมลศรี นามวงศ์อภิชาติ
6
นางสาว พิมพ์ทิพา ลิขิต
7
นางสาว ธนวรรณ ศรีสุข
8
นาย พระเนตร วรรณชัย
9
นาย บุลเสฏฐ์ เกษภาษา
10
นางสาว ปิยะนุช เอกวงษ์
11
นางสาว วริศรา อรัญศักดิ์
12
นาย ศฎายุทธ กลับรอด
13
นาย อรรถกร ทองอยู่
14
นางสาว วารุณี น้อยศิริสุข
15
นาย สุทธิพร ทองเต็มถุง
16
นาย โกศล ทิพชาติ
17
นาย วัชรินทร์ สิงห์
18
นางสาว ปาริชาติ หมูเนียม
19
นางสาว หรรษา วรัญญูวงศ์
20
นางสาว ศิริณา จึงสวัสดิ์
21
นางสาว สุนทรี อนุตรเกียรติ
22
นาย ธีระชัย พาบุดดา
23
นาง อัมพร ฉิมพลี