ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3131
จป.หัวหน้างาน
จากเดิมวันที่ 18-19 มิ.ย. 62
11/06/2562 - 12/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,000 / 1,800
0 / 50
3136
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
จากเดิมวันที่ 20-21 มิ.ย. 62
13/06/2562 - 14/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,000 / 1,800
0 / 50
3132
จป.หัวหน้างาน
10/09/2562 - 11/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,000 / 1,800
0 / 50
3135
จป.บริหาร
12/09/2562 - 13/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,000 / 1,800
0 / 50
3133
จป.หัวหน้างาน
12/11/2562 - 13/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,000 / 1,800
0 / 50
3137
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
14/11/2562 - 15/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
2,200 / 2,000
0 / 50
หน้า [1]