ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3139
จป.หัวหน้างาน
26/08/2562 - 27/08/2562
โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)
2,000 / 1,800
18 / 50
3141
จป.บริหาร
28/08/2562 - 29/08/2562
โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)
2,000 / 1,800
8 / 50
3143
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
30/08/2562 - 31/08/2562
โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)
2,000 / 1,800
7 / 50
หน้า [1]