ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2445
จป หัวหน้างาน
23/01/2561 - 24/01/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
2446
จป หัวหน้างาน
13/02/2561 - 14/02/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
2465
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
20/02/2561 - 21/02/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
2447
จป หัวหน้างาน
06/03/2561 - 07/03/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
2457
จป.เทคนิค
12/03/2561 - 14/03/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
3,300 / 3,000
0 / 50
2460
จป บริหาร
20/03/2561 - 21/03/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4][5]