ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2430
จป.เทคนิค
26/06/2561 - 28/06/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
17 / 50
2422
จป หัวหน้างาน
17/07/2561 - 18/07/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
2 / 50
2437
จป บริหาร
24/07/2561 - 25/07/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
3 / 50
2423
จป หัวหน้างาน
15/08/2561 - 16/08/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2414
จป.เทคนิคขั้นสูง
จากเดิม วันที่ ก.ค. - 21 ก.ย. 61
20/08/2561 - 02/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
25,000 / 23,000
12 / 50
2442
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/08/2561 - 23/08/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3]