ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2873
จป.บริหาร
ยกเลิก
22/08/2562 - 23/08/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
5 / 50
ปิดรับสมัคร
2884
จป.หัวหน้างาน
18/09/2562 - 19/09/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
6 / 50
2867
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
25/09/2562 - 26/09/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2885
จป.หัวหน้างาน
21/10/2562 - 22/10/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2874
จป.บริหาร
24/10/2562 - 25/10/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2886
จป.หัวหน้างาน
18/11/2562 - 19/11/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
1 / 50
หน้า [1][2]