ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2438
จป บริหาร
26/09/2561 - 27/09/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
24 / 50
2425
จป หัวหน้างาน
16/10/2561 - 17/10/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2426
จป หัวหน้างาน
จากเดิมวันที่ 14-15 พ.ย. 61
13/11/2561 - 14/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2540
จป หัวหน้างาน
13/11/2561 - 14/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2443
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
จากเดิมวันที่ 18-19 ต.ค. 61
15/11/2561 - 16/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
5 / 50
2541
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
15/11/2561 - 16/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2]