ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1770
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
ยกเลิก
28/10/2560 - 28/10/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
4 / 30
ปิดรับสมัคร
1773
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/11/2560 - 20/11/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
2 / 30
1774
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
09/12/2560 - 09/12/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
1 / 30
หน้า [1]