ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1610
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
29/03/2560 - 29/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
6 / 30
1752
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
19/04/2560 - 19/04/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1755
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
16/05/2560 - 16/05/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1758
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/06/2560 - 20/06/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1760
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
08/07/2560 - 08/07/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1764
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
17/08/2560 - 17/08/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
หน้า [1][2]