ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2351
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
27/01/2561 - 27/01/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
1 / 60
2355
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
24/02/2561 - 24/02/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2359
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
24/03/2561 - 24/03/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
1 / 60
2362
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
30/04/2561 - 30/04/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2365
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
29/05/2561 - 29/05/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2371
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
30/06/2561 - 30/06/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
หน้า [1][2]