ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3044
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
จากเดิมสมาคมฯ
25/01/2562 - 25/01/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
2,000 / 1,500
8 / 30
3045
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
22/02/2562 - 22/02/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
7 / 30
3046
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
29/03/2562 - 29/03/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 30
3047
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
26/04/2562 - 26/04/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 30
3048
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
31/05/2562 - 31/05/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 30
3049
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
28/06/2562 - 28/06/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 30
หน้า [1][2]