ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1758
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/06/2560 - 20/06/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
15 / 30
1760
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
08/07/2560 - 08/07/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
1 / 30
1764
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
17/08/2560 - 17/08/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1767
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
18/09/2560 - 18/09/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1770
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
13/10/2560 - 13/10/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1773
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/11/2560 - 20/11/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
หน้า [1][2]