ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2377
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
25/08/2561 - 25/08/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2384
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
22/09/2561 - 22/09/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2406
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/10/2561 - 20/10/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2410
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
24/11/2561 - 24/11/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
2413
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
15/12/2561 - 15/12/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 60
หน้า [1]