ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1489
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
ยกเลิก
24/01/2560 - 24/01/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
3 / 30
ปิดรับสมัคร
1517
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
09/02/2560 - 09/02/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1610
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
29/03/2560 - 29/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1752
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
08/04/2560 - 08/04/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1755
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
16/05/2560 - 16/05/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
1758
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
20/06/2560 - 20/06/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
0 / 30
หน้า [1][2]