ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3065
การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ จป.(ทุกระดับ)
ยกเลิก
06/03/2562 - 08/03/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
2 / 30
ปิดรับสมัคร
หน้า [1]