ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3587
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
03/02/2563 - 03/02/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
3588
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
07/04/2563 - 07/04/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
3589
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
09/06/2563 - 09/06/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
3754
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
10/08/2563 - 10/08/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
3755
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
06/10/2563 - 06/10/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
3756
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
07/12/2563 - 07/12/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
0 / 25
หน้า [1]