ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2828
จป.บริหาร
11/12/2562 - 12/12/2562
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
2,200 / 2,000
21 / 50
2831
จป.บริหาร
13/12/2562 - 14/12/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
32 / 50
2833
จป.บริหาร
16/12/2562 - 17/12/2562
โรงแรมสยามแมนดาริน่า (ถนนกิ่งแก้ว)
2,200 / 2,000
27 / 50
2832
จป.บริหาร
จากเดิมวันที่ 20-21 ธ.ค. 62
18/12/2562 - 19/12/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ (ปทุมธานี)
2,200 / 2,000
30 / 50
2829
จป.บริหาร
23/12/2562 - 24/12/2562
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
41 / 50
2875
จป.บริหาร
24/12/2562 - 25/12/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
6 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]