ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3234
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 65 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
18/05/2563 - 31/07/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
25 / 50
3238
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 66 *(หมวด 1 เดิมวันที่ 10-11 กค.63 จากเดิมเรียนศุกร์-เสาร์ เลื่อนอบรมเป็นวันอังคาร-พุธ วันที่ 7-8 กค.63) เรียนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
07/07/2563 - 17/10/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
14 / 50
3235
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 67 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
03/08/2563 - 16/10/2563
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
25,000 / 23,000
13 / 50
3239
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 68 *เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
05/09/2563 - 09/01/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
5 / 50
3236
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 69 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
26/10/2563 - 08/01/2564
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
25,000 / 23,000
2 / 50
หน้า [1]