ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3233
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 64 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
24/02/2563 - 08/05/2563
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
25,000 / 23,000
7 / 50
3237
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 65 *เรียนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
20/03/2563 - 11/07/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
7 / 50
3234
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 66 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
18/05/2563 - 31/07/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
0 / 50
3238
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 67 *เรียนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
10/07/2563 - 17/10/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
0 / 50
3235
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 68 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
03/08/2563 - 16/10/2563
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
25,000 / 23,000
1 / 50
3239
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 70 *เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
05/09/2563 - 09/01/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
25,000 / 23,000
1 / 50
หน้า [1][2]