ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1822
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
ทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ
11/10/2560 - 13/10/2560
ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
14,000 / 14,000
6 / 30
หน้า [1]