ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3595
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
22/05/2563 - 23/05/2563
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
4 / 20
3760
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
17/07/2563 - 18/07/2563
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
0 / 20
3761
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
18/09/2563 - 19/09/2563
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
0 / 20
3762
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
30/10/2563 - 31/10/2563
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
0 / 20
3763
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
20/11/2563 - 21/11/2563
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
0 / 20
หน้า [1]