ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3223
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
06/09/2562 - 07/09/2562
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
4 / 20
3178
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
08/11/2562 - 09/11/2562
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
12,000 / 12,000
15 / 20
หน้า [1]