ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2544
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
09/03/2562 - 09/03/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
2545
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
01/06/2562 - 01/06/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
2546
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
03/08/2562 - 03/08/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
2547
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
02/11/2562 - 02/11/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
หน้า [1]