ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3721
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
06/06/2563 - 06/06/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
3722
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
01/08/2563 - 01/08/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
3723
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
07/11/2563 - 07/11/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
0 / 50
หน้า [1]