ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3523
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
15/05/2563 - 17/05/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
4 / 30
3524
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
เลื่อนจากวันที่ 17-19 กรกฎาคม 63
24/07/2563 - 26/07/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
2 / 30
3525
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
18/09/2563 - 20/09/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
0 / 30
3526
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
14/11/2563 - 16/11/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
0 / 30
หน้า [1]