ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3066
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
26/04/2562 - 28/04/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
11 / 30
3068
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
21/06/2562 - 23/06/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
3 / 30
3070
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
23/08/2562 - 25/08/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
0 / 30
3072
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
18/10/2562 - 20/10/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
7,500 / 7,000
0 / 30
หน้า [1]