ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2890
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
15/08/2562 - 17/08/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,000 / 3,800
0 / 50
2891
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
07/11/2562 - 09/11/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,000 / 3,800
1 / 50
หน้า [1]