ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1738
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24/10/2560 - 26/10/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
9 / 40
1739
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11/12/2560 - 13/12/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
3 / 40
หน้า [1]