ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1738
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากเดิม 24-26 ต.ค.60
30/10/2560 - 01/11/2560
((30-31 ต.ค.60 - 1 พ.ย.60))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
33 / 40
1739
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11/12/2560 - 13/12/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
6 / 40
หน้า [1]