ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3503
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
09/01/2563 - 11/01/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
5 / 30
3504
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
23/04/2563 - 25/04/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
0 / 30
3505
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
18/06/2563 - 20/06/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
0 / 30
3506
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24/09/2563 - 26/09/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
0 / 30
3507
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
19/11/2563 - 21/11/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
0 / 30
หน้า [1]