ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2361
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากเดิม 9-11 เม.ย. 61
23/04/2561 - 25/04/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
14 / 40
2370
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
16/06/2561 - 18/06/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
5 / 40
2382
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24/09/2561 - 26/09/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
0 / 40
2409
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17/11/2561 - 19/11/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
1 / 40
หน้า [1]