ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2959
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
28/03/2562 - 30/03/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
23 / 25
ปิดรับสมัคร
2960
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
04/04/2562 - 06/04/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
18 / 25
2961
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมวันที่ 1-3 เม.ย. 62
08/04/2562 - 10/04/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
15 / 25
2962
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
18/04/2562 - 20/04/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
7 / 25
2963
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
25/04/2562 - 27/04/2562
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
6,500 / 6,000
5 / 25
2964
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
02/05/2562 - 04/05/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
1 / 25
หน้า [1][2][3][4][5][6][7]