ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2975
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
25/07/2562 - 27/07/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
26 / 25
ปิดรับสมัคร
2976
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
01/08/2562 - 03/08/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
29 / 25
ปิดรับสมัคร
2977
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
08/08/2562 - 10/08/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
12 / 25
2978
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
15/08/2562 - 17/08/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
7 / 25
2979
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
22/08/2562 - 24/08/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
7 / 25
2980
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
29/08/2562 - 31/08/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
8 / 25
หน้า [1][2][3][4]