ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1778
ผู้เฝ้าระวังไฟ
16/10/2560 - 17/10/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
3 / 30
1779
ผู้เฝ้าระวังไฟ
15/12/2560 - 16/12/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
0 / 30
หน้า [1]