ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2374
ผู้เฝ้าระวังไฟ
จากเดิมวันที่ 13-14 ก.ค. 61
03/08/2561 - 04/08/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
2 / 30
2386
ผู้เฝ้าระวังไฟ
08/09/2561 - 09/09/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
0 / 2
2411
ผู้เฝ้าระวังไฟ
17/11/2561 - 18/11/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
0 / 30
หน้า [1]