ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2852
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร
03/06/2562 - 18/06/2562
(((3-7 มิ.ย. และ 17-18 มิ.ย.62)))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
8,000 / 7,500
24 / 50
2854
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร
19/08/2562 - 03/09/2562
((19-23 ส.ค. และ 2-3 ก.ย.62)))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
8,000 / 7,500
5 / 50
2856
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร
07/10/2562 - 22/10/2562
(((7-11 ต.ค และ 21-22 ต.ค.62)))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
8,000 / 7,500
2 / 50
2858
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร
02/12/2562 - 17/12/2562
(((2-6 ธ.ค. และ 16-17 ธ.ค.62)))
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
8,000 / 7,500
3 / 50
หน้า [1]