ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2367
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
27/06/2561 - 28/06/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
16 / 30
2379
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
25/09/2561 - 26/09/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
2 / 30
2412
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
18/12/2561 - 19/12/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
0 / 30
หน้า [1]