ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1618
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
27/04/2560 - 28/04/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
30 / 30
ปิดรับสมัคร
1722
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
14/07/2560 - 15/07/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
6 / 30
1723
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
22/09/2560 - 23/09/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
1 / 30
1724
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
22/12/2560 - 23/12/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
0 / 30
หน้า [1]